Yleiset toimitusehdot

Seravon WP-palvelun toimitusehdot päivittyvät. Uudet toimitusehdot astuvat voimaan kaikilla asiakkailla 1.1.2024 alkaen. Voit tutustua uusiin toimitusehtoihin täällä. Tutustu myös tietosuojaselosteeseen ja tietosuojaliitteeseen.

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Seravo Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoamiin WordPress-palveluihin yritysasiakkaille (jäljempänä ”Tilaaja”). Palvelua ei ole tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille. Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.

Tilaaja hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun. Ehdot ovat voimassa 25.5.2018 alkaen ja ne korvaavat aiemmat ehdot. Aiemmat ehdot ovat kuitenkin voimassa sopimuskauden loppuun sellaisilla tilaajilla, jotka ovat vastustaneet ehtoja ja irtisanoneet palvelunsa ennen uusien ehtojen voimaantuloa.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus tilaajan ja toimittajan välillä syntyy, kun tilaaja on ilmoittanut hyväksyvänsä toimittajan tarjouksen tai työmääräarvion, kun toimittaja on kirjallisesti vahvistanut tilauksen, kun palvelun toimittaminen on aloitettu ja siitä tiedotettu tilaajaa, tai kun tilaaja on maksanut tilaamastaan palvelusta, mikä edellä mainituista tapahtuu ensimmäisenä.

Toimittaja voi kieltäytyä sopimuksesta tai lykätä tai keskeyttää toimituksensa, jos tilaajalla on erääntyneitä saatavia tai toimittajalla on muutoin perusteltu syy epäillä, että tilaaja tulee rikkomaan sopimusta.

3. Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

Kertaluontoinen palvelu on toimitettu tai jatkuvaluontoisen palvelun toimitus on alkanut, kun toimittaja niin ilmoittaa ja tilaajalla on mahdollisuus tarkistaa palvelun sisältö.

Toimittaja toimittaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin se on palvelukuvauksessa kuvattu tai tilaajan kanssa erikseen sovittu. Toimittaja voi toimituksissaan käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita.

Toimittajalla on oikeus tehdä palveluun teknisiä ja muita muutoksia, mikäli palvelun sisältö ei olennaisesti muutu. Toimittajalla on myös oikeus tehdä palveluun olennaisia muutoksia, mikäli hyöty tilaajalle on ilmeinen, kuten uuden teknologian käyttöönotto. Toimittajalla on myös oikeus tehdä muutoksia, mikäli lainsäädäntö muuttuu, viranomainen määrää tai jos muutoksen toteuttaminen on perusteltua myöhemmän vaaran tai vahingon välttämiseksi.

Toimittaja tiedottaa kaikista olennaisista palvelun muutoksista ennakkoon. Jos tiedottaminen ennakkoon ei ole mahdollista, tiedottaa toimittaja muutoksesta heti kun se on mahdollista.

Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi kun tilaaja niin ilmoittaa, tai kun tilaaja maksaa palvelusta. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi myös jos tilaaja ei ole kahden viikon kuluessa ilmoittanut mitään eikä esittänyt reklamaatiota.

4. Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja vastaa siitä, että tietoteknisten palvelujen ympäristö on asianmukaisesti suojattu, valvottu, ylläpidetty ja varmistettu.

Toimittajalla on velvollisuus asiantuntijapalveluissa toimittaa palvelun kuvauksen mukaisesti henkilö, jolla on riittävät taidot ja joka on käytettävissä sovittuna ajankohtana vähintään työmääräarviota vastaavan ajan.

5. Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja on velvollinen perehtymään toimittajan tiedotteisiin, jotka on toimitettu tilaajalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle muuttuneista yhteystiedoista.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan tilaamiaan palveluja koskevia ohjeita ja käyttöehtoja. Jos tilaajan palveluiden käyttöön osallistuu useampi henkilö, vastaa tilaaja siitä, että kyseinen henkilökunta saa ne tiedot, jotka tilaajalla on.

Tilaaja vastaa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisesta jakelusta ja säilyttämisestä, sekä riittävän vahvojen salasanojen käytöstä.

Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä toimittajan palveluun, jotta sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.

Tilaaja sitoutuu käyttämään toimittajan palveluita siten, ettei toiminta ole lakien, määräysten tai hyvien tapojen vastaista, eikä tilaajan toiminta tuota haittaa muille tilaajille tai toimittajan liiketoiminnalle muutoinkaan. Tilaaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos tilaajasta johtuvasta syystä kolmas osapuoli vaatii toimittajalta vahingonkorvausta perustellusti.

6. Tietoturva ja tietosuoja

6.1 Tietoturva

Toimittaja on sitoutunut alan parhaiden tietoturvakäytäntöjen noudattamiseen ja takaa että sillä on:

  • kyky taata tietojenkäsittelyjärjestelmien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
  • kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;
  • menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tietojenkäsittelyn tehokkuutta tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Toimittaja vastaa oman tietojärjestelmänsä tietoturvasta niiltä osin, jonka toimittaja on toteuttanut ja saattanut tilaajan käytettäväksi palvelukuvausten mukaisesti. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien ohjelmistojen toiminnasta, joita ovat esimerkiksi tilaajan itse hankkimat WordPress-julkaisujärjestelmän lisäosat ja teemat sekä edelleen näiden osina olevat moduulit ja ohjelmakirjastot.

Toimittaja tarjoaa teknologiaa, jolla voidaan edistää kaikkien osakomponenttien tietoturvaa, mutta toimittaja ei voi taata että mitään tietoturvaloukkauksia ei olisi.

Tilaajalla ei ole oikeutta murtaa tai kiertää toimittajan ylläpitämän ja suojaaman tietojärjestelmän teknisiä suojauskeinoja. Mikäli tilaaja haluaa suorittaa teknisen tietoturva-auditoinnin, tulee tilaajan tehdä etukäteen kirjallinen tietoturva-auditointisopimus toimittajan kanssa, jossa sovitaan muun muassa vastuuvapautuksesta, ajankohdasta ja häiriöiden rajoittamisesta.

6.2 Tietosuoja

Toimittajan tarjoamaa palvelua voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu tämän sopimuksen tietosuojaliitteessä.

7. Verkkopalvelun saatavuus (SLA)

Toimittajalla on velvollisuus huolehtia, että tarjotut verkkopalvelut ovat saatavilla 99,9 prosenttisesti kaikkina aikoina. Muista palvelutasoista voidaan sopia erillisissä palvelusopimuksissa.

Huolto- ja ylläpitotoimenpiteet sekä muut vastaavat käyttökatkoja aiheuttavat toimenpiteet suoritetaan silloin, kun palvelussa on keskimäärin vähiten käyttöä, pääasiassa yöaikaan. Palvelussa ei ole säännöllistä huoltoikkunakäytäntöä vaan huollot tehdään tarvittaessa niin pian tai niin usein kuin on toiminnallisesti perustelua. Saatavuustakuu koskee palvelua koko ajalta ja toimittaja vastaa siitä, että ylläpitotoimenpiteiden edellyttämät katkot pysyvät saatavuustakuun puitteissa.

Mikäli saatavuustaso ei toteudu, hyvitetään tilaajalle 50-kertaisena katkoksen ajan maksu, mutta kuitenkin enintään yhden kuukauden osuutta palvelumaksusta vastaava summa. Alle 10 euron suuruisia hyvityksiä ei suoriteta.

8. Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.

Toimittajan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukas ja virheetön palvelu. Tilaajan tulee ilmoittaa havaitsemansa virheet kirjallisesti. Molemmat osapuolet vastaavat virheen tutkimiseen käytetyn työajasta ja muista kustannuksista vain omalta osaltaan. Toimittaja ei laskuta tilaajaa aiheettomista ilmoituksista.

Tilaajan on ilmoitettava virheestä kirjallisesti enintään kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, muutoin Tilaaja menettää oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti kuukauden kuluessa virheen ilmoittamisesta.

Toimittajalla on velvollisuus korjata palveluissa olevat olennaiset virheet viipymättä normaalin työajan puitteissa. Jos virhe johtuu kolmannesta osapuolesta, kuten yleisestä tietoliikenneverkon häiriöstä tai ohjelmistovirheestä, joka vaikuttaa muuallekin kuin toimittajan järjestelmiin, on toimittajalla velvollisuus ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat toimittajan kohtuudella tehtävissä.

Palvelussa tilaajalla voi olla mahdollisuus tehdä käytössään olevaan, mutta toimittajan ylläpitämään, tietojärjestelmään sellaisia muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus tietojärjestelmän toimintaan. Toimittaja ei ole velvollinen korjaamaan virheitä, jotka tilaaja on toiminnallaan tuottanut.

9. Palvelun keskeyttäminen tai sulkeminen

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos palvelun pitkäaikainen toimivuuden varmistaminen sitä edellyttää, kuten esimerkiksi poikkeuksellisten häiriöiden tai tietoturvaloukkauksen tutkimiseksi.

Toimittajalla on oikeus keskeyttää tai päättää palvelu jos tilaaja rikkoo sopimusehtoja. Toimittajan on kuitenkin annettava varoitus tällaisesta toimenpiteestä ennakkoon, jotta tilaaja voi halutessaan oikaista asian. Jos sopimusrikkomus on vakava, voidaan palvelu päättää viiveettä. Toimittaja voi keskeyttää tai sulkea palvelun myös tuomioistuimen tai muun viranomaisen määräyksestä.

Palvelun sulkemisen yhteydessä tilaajalla on mahdollisuus ilman eri maksua ladata itselleen palvelussa olleet aineistot, kuten tiedostot ja tietokannat. Tilaajalla on oikeus käyttää niitä muussa palvelussa siinä laajuudessa, kuin tekijänoikeudet ja mahdollisten lisensoitujen aineistojen lisenssit niin sallivat. Toimittaja pyrkii suosimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja toimittajariippumattomuuden edistämiseksi.

10. Maksut ja laskutus

Tilaaja maksaa toimittajalle palvelusta hinnaston mukaisen tai asiakaskohtaisesti tilausvahvistuksessa tai työmääräarviossa kirjallisesti määritellyn maksun. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron sekä muut julkisoikeudelliset maksut.

Tämän sopimuksen mukaisten tietoteknisesti tuotettujen palvelujen laskutuskausi on vuosi, kuukausi tai muu tilauksen yhteydessä sovittu kausi. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiantuntijapalveluissa laskutus voi tapahtua myös jälkikäteen.

Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain kohdan 4 a §:n mukainen (vuonna 2018 EKP:n viitekorko + 8 %). Maksettuja maksuja ei palauteta. Mikäli tilaaja haluaa nostaa palvelutasoa tai kapasiteettia, hyvitetään aiemmin maksettu osuus kalliimman palvelun maksusta. Jos tilaaja haluaa matalamman palvelutason, tulee alempi hinta voimaan laskutuskauden vaihtuessa. Jos tilaaja ei halua maksaa uusia laskuja, on palvelu irtisanottava ennen uuden laskutuskauden alkua kuten kohdassa 12 määrätään.

Erääntyneistä laskuista lähetetään kirjallinen maksuhuomautus 7 vrk eräpäivän jälkeen. Mikäli saatava on maksuhuomautuksesta huolimatta edelleen suorittamatta, siirretään saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Tilaaja vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista täysimääräisesti.

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusien asiakkaiden tilauksiin muutoshetkestä alkaen, sekä vanhojen asiakkaiden nykyisiin sopimuksiin tai uusiin tilauksiin siirtymäkauden jälkeen, joka on vähintään 3 kuukautta.

Jos palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi toimittaja muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

Laskutukseen liittyvät kysymykset, muutokset ja irtisanomiset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen help@seravo.com.

11. Vahingonkorvaus ja vastuurajoitukset

Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, paitsi milloin vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Toimittajan maksama korvaus palvelussa olevasta virheestä rajoittuu enintään kolmen kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Toimittaja ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä tilaajan työajan tai ansion menetystä. Vastuurajoituslauseke ei kuitenkaan koske rikosoikeudellisia seuraamuksia tai hallinnollisia sakkoja.

12. Sopimuksen voimassaolo

Sopimuskausi ja laskutuskausi on sama. Sopimuskausi jatkuu automaattisesti laskutuskauden vaihtuessa laskutuskautta vastaavalla ajalla, ellei sopimusta ole irtisanottu kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen sopimuksen kauden päättymistä.

Mikäli tilaaja haluaa päättää sopimuskautensa ennenaikaisesti, voi toimittaja harkintansa mukaan päättää sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä. Tällöin ei kuitenkaan palvelun sopimuskaudelta maksettua maksua palauteta. Toimittaja voi myös harkintansa mukaan lopettaa irtisanotun palvelun toimittamisen ennen sopimuskauden päättymistä, mikäli on ilmeistä, että palvelu ei ole enää käytössä ja sen normaali ylläpito tai toimivuuden varmistaminen on turhaa tai mahdotonta.

Toimittajalla on oikeus elinkeinonharjoittajan pidätysoikeuttaan hyväksikäyttäen keskeyttää palvelun tuottaminen, kieltäytyä vapauttamasta tai siirtämästä tilaajan tietoja, verkkotunnusta tai muuta palvelun hallintaan liittyvää tietoa tai tunnusta, mikäli tilaaja ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia maksuja tai täyttänyt muita sopimusvelvoitteitaan toimittajaa kohtaan.

13. Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), kuten lakko tai työtaistelu, poikkeustila, sota, laaja häiriö tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistus, terrori-isku, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi tai muut poikkeukselliset tilanteet.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tilaajan ja toimittajan välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälisyksityisoikeudellista lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset riidat tilaajan ja toimittajan välillä saatetaan ratkaistavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusliite

1. Yleistä

Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusosa (tietosuojaliite) täydentää yleisiä sopimusehtoja tarkentamalla tietoturvaa, tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita. Liite muodostaa Toimittajan ja Tilaajan välisen sopimuksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 28 artiklan 3. kohdan vaatimusten mukaisesti.

2. Tilaajan velvollisuudet

Mikäli tilaaja käsittelee verkkopalvelunsa yhteydessä henkilötietoja, toimii tilaaja rekisterinpitäjänä ja toimittaja henkilötietojen käsittelijänä.

Tilaaja vastaa itse siitä, mitä tietoja verkkopalveluun tallennetaan, miten niitä käsitellään (mukaan lukien mahdollinen pseudonymisointi) ja minne niitä luovutetaan.

Tilaaja vastaa siitä, että verkkopalvelu on oikein suunniteltu ja toteutettu, joko tilaajan itsensä toimesta tai tilaajan verkkopalvelun kehityskumppanin toimesta. Jos verkkosivusto on osa isompaa tietojärjestelmää, jossa on erityisen arkaluontoisia tietoja (esimerkiksi potilastietojärjestelmä) on tilaajan vastuulla, että verkkosivuston tietojenkäsittely on eriytetty oikeaoppisesti jotta tietoturvaloukkaus verkkosivustolla ei johda laajaan tietovuotoon.

3. Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja ei valvo mitä tietoja tilaaja verkkopalveluunsa tallentaa, mutta tietoturvakäytännöt on suunniteltu sellaisiksi, että tilaajalla voi olla henkilötietoja verkkopalvelussaan.

Toimittajalla on velvollisuus kehittää palveluaan siten, että tavanomaisessa palvelun käytössä tietoturva ja tietosuoja toteutuvat oletusarvoisesti ja että tilaajan käytössä on työkaluja, jotka tukevat rekisterinpitäjänä toimimista ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumista palvelun tyypillisen käytön osalta. Esimerkki tyypillisestä käytöstä on WordPress-sivuston käyttäjätietokannassa olevien käyttäjien tietojen tarkistaminen tai poistaminen.

4. Rekisteröityjen oikeudet

Toimittaja ei käsittele tilaajan lukuun mitään kolmannen osapuolen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia pyyntöjä, vaan ne välitetään sellaisinaan tilaajalle, joka itse tarkistaa niiden aitouden ja aiheellisuuden sekä vastaa niihin rekisterinpitäjänä.

5. Tietoturvaloukkausten käsittely

Toimittajan on ilmoitettava tilaajalle kaikista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun toimittaja on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

  • kuvaus tietoturvaloukkauksesta sisältäen tiedot siitä, mitä rekisteröityjen ryhmiä ja henkilörekistereitä tietoturvaloukkaus on koskenut sekä näiden ryhmien ja henkilörekisterien arvioitu lukumäärä;
  • tietoturvaloukkauksen selvittämistä hoitavan toimittajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
  • kuvaus tietoturvaloukkauksen toteutuneista seurauksista ja/tai todennäköisistä seurauksista; ja
  • kuvaus toimenpiteistä, joihin toimittaja on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta ja sen haittavaikutusten lieventämiseksi.

Jos edellä mainittujen tietojen antaminen ei ole mahdollista samanaikaisesti, tiedot voidaan antaa osissa.

Tilaajan on ilmoitettava toimittajalle viivytyksettä, jos tilaajalle on syntynyt epäily tietoturvaloukkauksesta. Tilaajalla on myös velvollisuus avustaa tietoturvaloukkauksen tutkimuksessa ja antaa toimittajalle tarvittavat tiedot tietoturvaloukkauksen tutkimiseksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää tietoturvaloukkauksen selvittämistyö mikäli tilaaja ei vastaa yhteydenottoihin tai jos suojeltava etu on ilmeisen vähäinen.

6. Salassapito

Toimittaja vastaa siitä, että koko sen henkilöstö on sitoutunut salassapitoon. Tilaajan palveluun tallettamia tietoja ei lueta eikä käsitellä lainkaan muuten kuin mitä on palvelun toimittamisen kannalta välttämätöntä.

7. Alihankkijoiden pääsy mahdollisiin henkilötietoihin

Toimittaja vastaa siitä, että ainoastaan sen omalla henkilökunnalla ja johdolla on laillinen pääsy tilaajan tietoihin. Alihankkijoille ei myönnetä sellaisen tason käyttöoikeuksia, joilla voisi olla pääsy mahdollisiin tilaajan palvelussa säilyttämiin henkilötietoihin.

8. Tietojen säilytys

Tilaajalla on tilauksen yhteydessä mahdollisuus valita annettujen vaihtoehtojen joukosta mihin maahan tilaajan verkkopalvelu ja sen sisältämät tiedot sijoitetaan. Toimittaja ei siirrä verkkosivustoa, mukaan lukien sinä säilytettäviä henkilötietoja, toiseen maahan ilman tilaajan lupaa.

Toimittajalla ei ole oikeutta siirtää mitään henkilötietoja sellaisiin maihin, jotka eivät ole GDPR-velvoitteiden piirissä. Toimittaja ei saa luovuttaa henkilötietoja eteenpäin millekään 3. osapuolelle ilman lupaa.

Toimittaja ei säilytä mitään tilaajan verkkosivuston tietoja pysyvästi. Kaikki tieto, jonka tilaaja on palvelusta poistanut, tai jonka toimittaja poistaa sopimuksen päättyessä, tuhoutuu pysyvästi.

9. Auditointi

Toimittaja toimittaa tilaajalle pyydettäessä tarvittavat tiedot ja sallii auditoinnit ja avustaa niissä sen osoittamiseksi, että toimittaja noudattaa tämän tietosuojaliitteen määräyksiä. Toimittaja on henkilötietojen käsittelijän ominaisuudessa velvollinen saattamaan tilaajan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tilaajalle rekisterinpitäjän ominaisuudessa tarpeen, jotta tilaaja voi osoittaa noudattaneensa tietosuoja-asetuksessa säädettyjä velvollisuuksiaan.

Toimittajan ei tarvitse luovuttaa tilaajalle sellaisia tietoja, joiden merkitys on tietosuojan kannalta vähäinen tai joiden luovuttaminen rikkoisi toimittajan liikesalaisuuden suojaa tai toisen asiakkaan tai kolmannen osapuolen etua.

Mikäli auditoinnissa havaitaan toimittajasta johtuva puute, tulee toimittajan korjata asia viipymättä omalla kustannuksellaan.

10. Tietoturva- ja tietosuoja-asioista aiheutuvat kustannukset

Mikäli henkilötietojen käsittelijä joutuu avustamaan rekisterinpitäjää tietosuoja-asetuksen tietoturvaloukkauksia, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista ja tietosuojavaikutusten arviointia koskevien säännösten täyttämisessä, on henkilötietojen käsittelijä oikeutettu laskuttamaan kohtuulliset toteutuneet työtunnit osapuolten sopiman tuntihinnan mukaisesti. Työtunneista laskuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rekisterinpitäjä on etukäteen hyväksynyt avustamisvelvoitteiden täyttämiseen liittyvän ajankäytön.


Aiemmin voimassa olleet sopimusehdot

Aiemmin voimassa olleet yleiset sopimusehdot 1.11.2016–25.5.2018