Toimitusehdot

Toimitusehdot 1.1.2024 alkaen. Ennen 1.1.2024 voimassa olleet toimitusehdot näet täältä. Tutustu myös tietosuojaselosteeseen ja tietosuojaliitteeseen.

Versio: 2023-10-01. 7ac87c7d93a61dc030055ffbb0206590265f675c

1. Soveltaminen ja voimassaolo

Näitä ehtoja sovelletaan Seravo Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”) tarjoamiin WordPress-palveluihin (”Palvelu”) yritysasiakkaille (jäljempänä “Tilaaja”). Palvelua ei ole tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille. Näitä toimitusehtoja voidaan kuitenkin soveltaa Tilaajana oleviin luonnollisiin henkilöihin, jotka tilaavat Palvelua elinkeinotoimintaansa varten. Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.

Tilaaja hyväksyy nämä ehdot tilaamalla Toimittajalta Palvelun. Ehdot ovat voimassa 01.01.2024 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat aiemmat ehdot. Aiemmat ehdot ovat kuitenkin voimassa sopimuskauden loppuun sellaisilla Tilaajilla, jotka ovat vastustaneet ehtoja ja irtisanoneet Palvelunsa ennen uusien ehtojen voimaantuloa.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus Tilaajan ja Toimittajan välillä syntyy, kun Tilaaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Toimittajan tarjouksen tai työmääräarvion, kun Toimittaja on kirjallisesti vahvistanut tilauksen, kun Palvelun toimittaminen on aloitettu ja siitä on tiedotettu Tilaajaa tai kun Tilaaja on maksanut tilaamastaan Palvelusta, riippuen siitä, mikä edellä mainituista tapahtuu ensimmäisenä.

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

3. Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

Kertaluontoinen Palvelu on toimitettu tai jatkuvaluontoisen Palvelun toimitus on alkanut, kun Toimittaja niin ilmoittaa.

Toimittaja toimittaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin se on palvelukuvauksessa kuvattu tai Tilaajan kanssa erikseen sovittu. Toimittaja voi toimituksissaan käyttää alihankkijoita ja/tai muita sopimuskumppaneita.

Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun teknisiä ja muita muutoksia verrattuna esimerkiksi tilausvahvistukseen, mikäli Palvelun sisältö ei olennaisesti muutu. Toimittajalla on myös oikeus tehdä Palveluun olennaisia muutoksia, mikäli hyöty Tilaajalle on ilmeinen, kuten uuden teknologian käyttöönotto. Toimittajalla on myös oikeus tehdä muutoksia, mikäli lainsäädäntö muuttuu, viranomainen määrää tai jos muutoksen toteuttaminen on perusteltua myöhemmän vaaran tai vahingon välttämiseksi.

Toimittaja tiedottaa kaikista olennaisista Palvelun muutoksista ennakkoon. Jos tiedottaminen ennakkoon ei ole mahdollista, tiedottaa Toimittaja muutoksesta heti, kun se on mahdollista.

Tilaajan tulee toimittaa Palvelun toimittamista varten Toimittajalle riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot.

Tilaajan on tarkastettava Palvelu ja siihen kuuluvat suoritukset välittömästi toimituksen tapahduttua. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun Tilaaja niin ilmoittaa, tai kun Tilaaja maksaa Palvelusta. Palvelun toimitus katsotaan lisäksi hyväksytyksi eikä Tilaajalla ole oikeutta esittää Toimittajalle vaatimuksia Palvelun virheen perusteella, jos Tilaaja ei ole 14 päivän kuluessa toteutuneesta toimitusajankohdasta reklamoinut Toimittajalle kirjallisesti havaitsemastaan virheestä. Vaikka Tilaaja olisi reklamoinut virheestä, Palvelu katsotaan kuitenkin hyväksytyksi, jos Palvelussa ei ole virhettä.

4. Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja vastaa siitä, että tietoteknisten palvelujen ympäristö on asianmukaisesti suojattu, valvottu, ylläpidetty ja varmistettu.

Toimittajalla on velvollisuus asiantuntijapalveluissa toimittaa Palvelun kuvauksen mukaisesti henkilö, jolla on riittävät taidot ja joka on käytettävissä sovittuna ajankohtana vähintään työmääräarviota vastaavan ajan.

5. Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja on velvollinen perehtymään Toimittajan tiedotteisiin, jotka on toimitettu Tilaajalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle muuttuneista yhteystiedoista sähköpostitse osoitteeseen help@seravo.com.

Tilaaja sitoutuu noudattamaan tilaamiaan Palveluja koskevia ohjeita ja käyttöehtoja. Jos Tilaajan Palveluiden käyttöön osallistuu useampi henkilö, vastaa Tilaaja siitä, että kyseinen henkilökunta saa ne tiedot, jotka Tilaajalla on.

Tilaaja vastaa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisesta jakelusta ja säilyttämisestä, sekä riittävän vahvojen salasanojen käytöstä.

Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä Toimittajan Palveluun sekä em. sisällön oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Tilaaja vastaa myös siitä, että Toimittajan Palveluun tallennettu tai muutoin tuotu sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.

Tilaaja sitoutuu käyttämään Toimittajan Palveluita siten, ettei toiminta ole lakien, määräysten tai hyvien tapojen vastaista ja siten, että Tilaajan toiminta ei tuota haittaa muille tilaajille tai Toimittajan liiketoiminnalle.

6. Tietoturva ja tietosuoja

6.1 Tietoturva

Toimittaja on sitoutunut alan parhaiden tietoturvakäytäntöjen noudattamiseen ja takaa että sillä on:

 • kyky taata tietojenkäsittelyjärjestelmien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus;
 • kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;
 • menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tietojenkäsittelyn tehokkuutta tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Toimittaja vastaa oman tietojärjestelmänsä tietoturvasta niiltä osin, jonka Toimittaja on toteuttanut ja saattanut Tilaajan käytettäväksi palvelukuvausten mukaisesti. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien ohjelmistojen toiminnasta, joita ovat esimerkiksi Tilaajan itse hankkimat WordPress-julkaisujärjestelmän lisäosat ja teemat sekä edelleen näiden osina olevat moduulit ja ohjelmakirjastot.

Toimittaja tarjoaa teknologiaa, jolla voidaan edistää kaikkien osakomponenttien tietoturvaa, mutta Toimittaja ei voi taata, että mitään tietoturvaloukkauksia ei olisi.

Tilaajalla ei ole oikeutta murtaa tai kiertää Toimittajan ylläpitämän ja suojaaman tietojärjestelmän teknisiä suojauskeinoja. Mikäli Tilaaja haluaa suorittaa teknisen tietoturva-auditoinnin, tulee Tilaajan tehdä etukäteen kirjallinen tietoturva-auditointisopimus Toimittajan kanssa, jossa sovitaan muun muassa vastuuvapautuksesta, ajankohdasta ja häiriöiden rajoittamisesta.

6.2 Tietosuoja

Toimittajan tarjoamaa Palvelua voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu tämän sopimuksen tietosuojaliitteessä, jonka ajantasainen versio on saatavilla osoitteesta https://seravo.com/fi/tietosuojaliite .

7. Verkkopalvelun saatavuus (Service Level Agreement, SLA)

Toimittajalla on velvollisuus huolehtia, että tarjotut verkkopalvelut ovat saatavilla 99,9 prosenttisesti kaikkina aikoina. Em. saatavuusastetta määriteltäessä seurantajaksona on pidetty kalenterikuukautta, mikä tulee huomioida saatavuusasteen toteutumista arvioitaessa. Muista palvelutasoista voidaan sopia erillisissä palvelusopimuksissa.

Huolto- ja ylläpitotoimenpiteet sekä muut vastaavat käyttökatkoja aiheuttavat toimenpiteet suoritetaan silloin, kun Palvelussa on keskimäärin vähiten käyttöä, pääasiassa yöaikaan. Palvelussa ei ole säännöllistä huoltoikkunakäytäntöä, vaan huollot tehdään tarvittaessa niin pian tai niin usein kuin on toiminnallisesti perustelua. Saatavuustakuu koskee Palvelua koko sopimuksen kestoajalta ja Toimittaja vastaa siitä, että ylläpitotoimenpiteiden edellyttämät katkot huomioiden verkkopalvelun saatavuus pysyy em. saatavuusasteen puitteissa.

Mikäli saatavuustaso ei toteudu, hyvitetään tilaajalle 50-kertaisena katkoksen ajalta laskennallisesti kertyvä maksu, mutta kuitenkin enintään yhden kuukauden osuutta palvelumaksusta vastaava summa. Alle 10 euron suuruisia hyvityksiä ei suoriteta.

8. Palvelun virhe ja virheestä ilmoittaminen

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa ja/tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen, että poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Palvelun sopimuksen mukaista käyttämistä.

Virhe ei ole kyseessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa (luettelo ei tyhjentävä):

 • Palvelun puute, jonka voidaan katsoa johtuvan Tilaajan tai Tilaajan toimien johdosta Palvelua käyttäneen henkilön laiminlyönnistä tai toiminnasta,
 • Palvelun puute, jonka voidaan katsoa johtuvan Tilaajan tai kolmannen vastuulla olevien laitteiden tai teknisten ympäristöjen kunnosta,
 • Palvelun satunnainen ja lyhytaikainen käyttökatkos,
 • Palvelun puute tai keskeytys, jonka on aiheuttanut virus tai muu Tilaajan tai kolmannen osapuolen ohjelmistoon kohdistunut ulkoinen hyökkäys.

Toimittajan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukas ja virheetön Palvelu. Tilaajan tulee ilmoittaa havaitsemansa virheet kirjallisesti Toimittajalle. Tilaajan tulee tehdä virheilmoitus välittömästi Palvelun virheen havaittuaan ja viimeistään 14 päivän kuluttua virheen havaitsemisesta tai siitä, kun Tilaajan olisi pitänyt havaita virhe. Muussa tapauksessa Tilaaja menettää oikeuden esittää Toimittajalle Palvelun virheeseen perustuvia vaatimuksia (esim. hinnanalennus ja/tai vahingonkorvaus).

Molemmat osapuolet vastaavat virheen tutkimiseen käytetystä työajasta ja muista kustannuksista vain omalta osaltaan. Toimittaja ei laskuta tilaajaa aiheettomista ilmoituksista.

Toimittajalla on velvollisuus korjata Palveluissa olevat olennaiset virheet viipymättä normaalin työajan puitteissa. Jos virhe johtuu kolmannesta osapuolesta, kuten yleisestä tietoliikenneverkon häiriöstä tai ohjelmistovirheestä, joka vaikuttaa muuallekin kuin Toimittajan järjestelmiin, on Toimittajalla velvollisuus ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka ovat Toimittajan kohtuudella tehtävissä.

Palvelussa Tilaajalla voi olla mahdollisuus tehdä käytössään olevaan, mutta Toimittajan ylläpitämään, tietojärjestelmään sellaisia muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus tietojärjestelmän toimintaan. Toimittaja ei ole velvollinen korjaamaan virheitä, jotka Tilaaja on toiminnallaan tuottanut.

9. Sopimuksen keskeyttäminen tilapäisesti ja sopimuksen päättyminen

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos Palvelun pitkäaikainen toimivuuden varmistaminen sitä edellyttää, kuten esimerkiksi poikkeuksellisten häiriöiden tai tietoturvaloukkauksen tutkimiseksi.

Toimittaja voi purkaa Toimittajan ja Tilaajan välisen sopimuksen kokonaan tai osittain päättymään välittömästi, mikäli Tilaaja olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä korjaa asiaa (30) päivän kuluessa Toimittajan vaatimuksesta. Toimittajalla on oikeus keskeyttää tai sulkea Palvelu välittömästi myös tuomioistuimen tai muun viranomaisen velvoittavasta määräyksestä.

Palvelun sulkemisen yhteydessä Tilaajalla on mahdollisuus ilman eri maksua ladata itselleen Palvelussa olleet aineistot, kuten tiedostot ja tietokannat. Tilaajalla on oikeus käyttää niitä muussa Palvelussa siinä laajuudessa kuin tekijänoikeudet ja mahdollisten lisensoitujen aineistojen lisenssit niin sallivat. Toimittaja pyrkii suosimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja toimittajariippumattomuuden edistämiseksi.

Sopimuskausi ja laskutuskausi on sama. Sopimuskausi jatkuu automaattisesti laskutuskauden vaihtuessa laskutuskautta vastaavalla ajalla, ellei sopimusta ole irtisanottu kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen sopimuksen kauden päättymistä.

Mikäli Tilaaja haluaa päättää sopimuskautensa ennenaikaisesti, voi Toimittaja harkintansa mukaan päättää sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä. Tällöin ei kuitenkaan Palvelun sopimuskaudelta maksettua maksua palauteta. Toimittaja voi myös harkintansa mukaan lopettaa irtisanotun Palvelun toimittamisen ennen sopimuskauden päättymistä, mikäli on ilmeistä, että Palvelu ei ole enää käytössä ja sen normaali ylläpito tai toimivuuden varmistaminen on turhaa tai mahdotonta.

10. Maksut ja laskutus

Tilaaja maksaa Toimittajalle Palvelusta Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen tai asiakaskohtaisesti tilausvahvistuksessa tai työmääräarviossa kirjallisesti määritellyn maksun. Yleinen hinnasto on saatavilla osoitteessa www.seravo.com. Asiakas on velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisen arvonlisäveron sekä muut julkisoikeudelliset maksut.

Tämän sopimuksen mukaisten tietoteknisesti tuotettujen Palvelujen laskutuskausi on vuosi, kuukausi tai muu tilauksen yhteydessä sovittu kausi. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiantuntijapalveluissa laskutus voi tapahtua myös jälkikäteen.

Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain (20.8.1982/633) 4 a §:n mukainen (vuonna 2022 EKP:n viitekorko + 8 %). Maksettuja maksuja ei palauteta. Mikäli Tilaaja haluaa nostaa palvelutasoa tai kapasiteettia, hyvitetään aiemmin maksettu osuus kalliimman Palvelun maksusta. Jos Tilaaja haluaa matalamman palvelutason, tulee alempi hinta voimaan laskutuskauden vaihtuessa.

Erääntyneistä laskuista lähetetään kirjallinen maksuhuomautus 7 vrk eräpäivän jälkeen. Mikäli saatava on maksuhuomautuksesta huolimatta edelleen suorittamatta, siirretään saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Tilaaja vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista täysimääräisesti.

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusien asiakkaiden tilauksiin sekä vanhojen asiakkaiden tekemiin uusiin tilauksiin muutoshetkestä alkaen. Vanhojen asiakkaiden nykyisiin sopimuksiin uutta hinnastoa sovelletaan kuitenkin vasta siirtymäkauden jälkeen, joka on vähintään 3 kuukautta. Jos Palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi Toimittaja muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

Laskutukseen liittyvät kysymykset, muutokset ja irtisanomiset tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen help@seravo.com.

11. Vastuu ja vastuunrajoitukset

Osapuolella on oikeus saada korvaus sellaisista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat toisen osapuolen tuottamuksesta. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta (esim. myyntituottojen menettämisestä), paitsi milloin vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Toimittajan korvausvelvollisuus Tilaajalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu enintään kolmen kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan (ilman arvonlisäveron osuutta). Vastaavaa korvausvelvollisuutta koskevaa rajoitusta sovelletaan myös silloin, kun Tilaaja olisi velvollinen korvaamaan Toimittajalle tämän sopimuksen perusteella aiheutuneen välittömän vahingon.

Toimittaja ei ole vastuussa Tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Tilaaja on käyttänyt Toimittajan toimittamaa Palvelua väärin tai että Tilaaja on tallentanut tai käyttänyt Palvelussa tallentamaansa tietoa lainsäädännön ja/tai Tilaajan ja Toimittajan välisen sopimuksen vastaisesti. Toimittaja ei vastaa myöskään vaatimuksista, jotka jokin kolmas osapuoli on esittänyt Tilaajalle em. tilanteissa.

Edellä todetusta poiketen Tilaaja on velvollinen korvaamaan kaikki sellaiset Toimittajalle aiheutuneet välittömät vahingot 10.000 euroon saakka, jotka aiheutuisivat seuraavan ja näiden toimitusehtojen kohdassa 5 todetun seuraavan ehdon rikkomisesta: ”Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä Toimittajan Palveluun sekä em. sisällön oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Tilaaja vastaa myös siitä, että Toimittajan Palveluun tallennettu tai muutoin tuotu sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.” Tilaaja vastaa näissäkin tilanteissa välillisistä vahingoista rajoituksetta, jos vahinko olisi aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Tilaajan on toimitettava hinnanalennusta tai vahingonkorvausta koskeva vaatimus Toimittajalle kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun virhe, viivästys tai vahinko on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Muussa tapauksessa Tilaaja menettää oikeuden vedota ko. virheeseen, viivästykseen tai vahinkoon.

12. Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure eli esim. lakko tai työtaistelu, poikkeustila, sota, laaja häiriö tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistus, terrori-isku, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi tai muut poikkeukselliset tilanteet). Edellä todettu pätee myös, mikäli ylivoimainen este kohdistuu Toimittajan alihankkijaan.

13. Salassapito ja luottamuksellisuus

Kumpikin tämän sopimuksen osapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle luottamuksellista tietoa, jonka osapuoli on saanut tai saa toiselta osapuolelta. Luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan sopimuksen sisällön lisäksi myös muuta osapuoleen tai sen liiketoimintaan liittyvää luottamukselliseksi merkittyä tai sellaista tietoa, joka osapuolen olisi tullut ymmärtää luottamukselliseksi. Salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa:

 • a) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista;
 • b) jonka vastaanottava osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
 • c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista luovuttavalta osapuolelta; tai
 • d) jonka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa.

Toimittajalla on oikeus käyttää Tilaajan nimeä Toimittajan julkisena referenssinä, mikäli Tilaaja on antanut tästä etukäteisen Toimittajalle annetun kirjallisen suostumuksen. Oikeus käyttää Tilaajan nimeä referenssinä tarkoittaa, että Toimittajalla on oikeus ilmoittaa esimerkiksi nettisivuillaan tuottaneensa Palvelua Tilaajalle.

14. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tilaajan ja Toimittajan välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset sopimuksesta aiheutuvat riidat Tilaajan ja Toimittajan välillä saatetaan ratkaistavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.